Carla Gugino seen as she went for Shopping with Sebastian Gutierrez in Soho

You may also like...